รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2058
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2057/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โถเบญจรงค์ 46 ปี กรมพัฒนาที่ดิน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2057.pdfclose windows.