รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2056
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2055/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ประกาศเกียรติคุณ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 7 ธ.ค.2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2055.pdfclose windows.