รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2055
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2054/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-6 ธ.ค.2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2054.pdfclose windows.