รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2051
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1950/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ของที่ระลึก สิงโตตีกลอง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2050.pdfclose windows.