รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2049
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1948/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ประกาศเกียรติคุณ จากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โครงการพักชำระหนี้ 8 เม.ย.2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2048.pdfclose windows.