รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2047
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2046/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่เกียรติคุณ จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 Worldtech” 95 Thailand  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2046.pdfclose windows.