รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2046
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2045/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จาก FACULTY OF SCIENCE KASETSART UNIVERSITY  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2045.pdfclose windows.