รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2038
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2039/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     เรือหัวโทง จากนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.