รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2032
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2033/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ขอบคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 30 ส.ค.2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2033.pdfclose windows.