รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2029
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2030/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พระบิดรของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2030.pdfclose windows.