รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2019
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2020/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     กล่องไม้และปากกาที่ระลึก จาก Southwest Forestry University  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2020.pdfclose windows.