รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2013
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2014/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จากบริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 11 ธันวาคม 2550  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2014.pdfclose windows.