รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0202
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-16
  ผู้บริจาค     คุณธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     13 ธ.ค. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. กพส.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.