รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1998
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1999/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน "คุณทองแดงและคุณทองอัฐ" วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.