รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1997
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1998/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก 5 ปี คณะเกษตร (กพส.) มก. 18 มี.ค. 2551  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.