รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1994
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1995/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-2000/1995.pdfclose windows.