รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1990
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1991/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จาก Education Department of Shaanxi Provincial Government  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-2000/1991.pdfclose windows.