รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1989
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1990/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ชุดถ้วยกาแฟ จากโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-2000/1990.pdfclose windows.