รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0200
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0200/2545
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     6 ธ.ค. 45  
  รายการ     หัวเข็มขัดสัตวบาล (เขาควาย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.