รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1988
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1989/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ถ้วย Meaning of Twin Cups  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-2000/1989.pdfclose windows.