รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1986
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1987/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพปั้น นารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ระลึก จากสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด บุรีรัมย์ 3 ก.ค. 55  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.