รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1985
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1986/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพที่ระลึก จาก Xi’an International Studies University  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.