รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0199
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-15
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) เมื่อปี พ.ศ. 2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.