รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1978
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1979/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึกจาก Beauty of National Taichung University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-2000/1979.pdfclose windows.