รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1977
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1978/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     กระบี่ที่ระลึก จากโรงเรียนนายเรือ การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2551  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.