รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1975
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-43
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     3 ก.พ. 57  
  รายการ     ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.