รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1974
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1975/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     13 ม.ค.57  
  รายการ     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมุดบันทึกประจำปี ปฎิทินตั้งโต๊ะ และปฎิทินแขวน แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.