รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1973
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1974/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     6 ม.ค.57  
  รายการ     ของที่ระลึก “หอมแผ่นดิน” จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.