รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1972
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1971/2556
  ผู้บริจาค     ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
  วันที่บริจาค     26 ก.ย.56  
  รายการ     สมุดลงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมปากกา 1 ด้าม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.