รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1971
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1970/2556
  ผู้บริจาค     คณะเกษตร
  วันที่บริจาค     16 ส.ค.56  
  รายการ     หมวก KU คณะเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.