รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1969
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1968/2556
  ผู้บริจาค     คณะเกษตร
  วันที่บริจาค     10 ก.ค.56  
  รายการ     แก้วน้ำ AGGIEDAY คณะเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.