รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1968
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1967/2556
  ผู้บริจาค     คณะนักศึกษาจากNational Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน
  วันที่บริจาค     10 ก.ค.56  
  รายการ     กระเป๋าผ้าจาก National ChungHsing University College of Agriculture Natural Resources  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.