รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0197
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-13
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เมื่อปี พ.ศ. 2537  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.