รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1965
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1964/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 ม.ค.2556  
  รายการ     ของที่ระลึก จาก PAI CHAI UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.