รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1955
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1954/2556
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 ม.ค.2556  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จาก SOUTHERN TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.