รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1950
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1949/2555
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     10 กันยายน 2555  
  รายการ     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานธนบัตร 100 บาท บรรจุซองผ้าไหมสีเหลือง แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.