รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1948
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1947/2555
  ผู้บริจาค     กองบริการการศึกษา
  วันที่บริจาค     8 สิงหาคม 2555  
  รายการ     พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครึ่งพระองค์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.