รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1947
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1946/2555
  ผู้บริจาค     องค์การบริหาร องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     2 กรกฎาคม 2555  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 72  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.