รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0195
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-11
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (การตลาด) เมื่อปี พ.ศ. 2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.