รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1941
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1940/2555
  ผู้บริจาค     คณะวิทยาศาสตร์
  วันที่บริจาค     22 มิ.ย. 2555  
  รายการ     เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย เรมิงตัน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.