รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1940
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1939/2555
  ผู้บริจาค     คณะวิทยาศาสตร์
  วันที่บริจาค     22 มิ.ย. 55  
  รายการ     เครื่องฉายฟิล์มลูปทางพันธุศาสตร์ พร้อมฟิล์มลูป 5 กล่อง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.