รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1939
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1938/2555
  ผู้บริจาค     สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
  วันที่บริจาค     31 พฤษภาคม 2555  
  รายการ     ภาพวาดที่ชนะการประกวดโครงการ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับคนพิการ”  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     กองกลางส่งมอบมาclose windows.