รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1938
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1937/2555
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     22 พฤษภาคม 2555  
  รายการ     ของที่ระลึกเมล็ดพันธ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 จากกรมการข้าว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.