รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1937
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-41
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     18 พฤษภาคม 2555  
  รายการ     ภาพถ่ายพระช่วงเกษตรศิลปการและคุณหญิง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.