รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0194
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-10
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2534  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.