รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1935
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1934/2555
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     3 พฤษภาคม 2555  
  รายการ     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานธนบัตร 1000 บาท เป็นค่าสลากชาด พร้อมต้นขั้วสลากกาชาด ประจำปี 2554 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.