รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1934
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1933/2555
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     2 เมษายน 2555  
  รายการ     ชุดพิธีการ ประจำชาติประเทศอุซเบกิสถาน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.