รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1933
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     7-54
  ผู้บริจาค     องค์การบริหาร องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     5 มีนาคม 2555  
  รายการ     หนังสือ KU Song รุ่น 71 ปี 54  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.