รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1932
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1931/2555
  ผู้บริจาค     องค์การบริหาร องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     5 มีนาคม 2555  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 69  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.