รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1930
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-193
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     20 มกราคม 2555  
  รายการ     วารสารนนทรี ฉบับ 3/2554  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.